دبیرستان پسرانه علامه حلی 2 تهران
 
  گروه زیست شناسی  

فرهادحبیبی
ابراهیم لاری
جواد عظ
یمی